Izobraževalno delo

Znanstveno-izobraževalna institucija

Na UM FERI posredujemo študentom znanja, temelječa na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Že od leta 2007 izvajamo, skladno z bolonjsko reformo prenovljene, študijske programe na vseh treh ravneh študija. Študijski programi se delijo na triletne prvostopenjske (dodiplomske) visokošolske in univerzitetne, na dvoletne drugostopenjske (magistrske) in triletne doktorske. S prenovo smo želeli doseči predvsem primerljivost s sorodnimi študijskimi programi v evropskem akademskem prostoru tako glede temeljnih, strokovnih in izbirnih vsebin kot tudi glede strukture predmetnikov. Nadalje smo s prenovo omogočili mobilnost študentov in pedagoškega osebja, vpeljali izbirnost in kreditni sistem študija, dvignili kakovost študija, vpeljali nove didaktične metode in zagotovili zaposljivost.

Diplomanti si, glede na izbrano raven študija, pridobijo potrebna znanja in kompetence, ki jim omogočajo uspešno in ustvarjalno strokovno delo v domačem in mednarodnem okolju.

Prvostopenjski univerzitetni študijski programi so zastavljeni tako, da v prvi vrsti omogočajo nadaljevanje študija na drugi stopnji, medtem ko je na visokošolskih strokovnih programih poudarjena predvsem praktična naravnanost študija in zaposljivost diplomantov.

Drugostopenjski študijski programi zagotavljajo poglobljena teoretska in aplikativna znanja, diplomantom pa omogočajo opravljanje zahtevnih nalog na področju stroke. Programi tretje stopnje usmerjajo študente v samostojno raziskovalno delo in inovativno reševanje odprtih problemov stroke na izbranem ožjem področju.